Hem
Kalender 2021
FQ-bloggen
Årsmöten
Nyheter
Tryckt / Utgivet
Kontakta oss
Om oss
Bli medlem
Projekt
Profilprodukter
Genomförda aktiviteter
Länksamling
Sök
Logga in
Kvinnoorganisationer i Sverige


Sveriges Kvinnolobbys sekretariat finns i gamla Enkehuset i Stockholm. (närmaste T-bana: Odenplan)
Adress: Norrtullsgatan 45, 1 tr.
113 45 Stockholm
Tel: 08 - 33 52 47
E-post:
info@sverigeskvinnolobby.se
Hemsida: www.sverigeskvinnolobby.se

Medlemsorganisationerna:

Assyriska Kvinnoförbundet

Business and Professional Women Sweden - Yrkeskvinnors riksförbund

Deaföreningen för Kvinnohistoriskt museum
Gröna kvinnor

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
www.ikff.se

KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol – och Narkotikafrågor
www.ksan.se

Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige
www.yjks.se

Kvinna Skaraborg
www.kvinnaskaraborg.se

Kvinnor i Svenska Kyrkan
www.kvinnorisvenskakyrkan.se

Kvinnor Kan!
www.kvinnorkan.se

Kvinnliga Akademikers Förening
kvinnligaakademiker.se

LRF Kvinnor

Riksförbundet Internationella Föreningen Fem - Inclusion (RIFFI)
www.riffi.nu

Riksorganisationen för valfrihet, jämställdhet och föräldraskap, HARO
www.haro.se

Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige ROKS
www.roks.se

Svenska Kvinnors EuropaNätverk, SKEN
www.svenskakvinnorseuropanaetverk.se/

Svenska Kvinnors Vänsterförbund
www.svenskakvinnorsvansterforbund.se/

Stiftelsen Mälardalens Kvinnolobby

Sverigefinskt Kvinnoforum
www.rskl.se

Svenska Riksförbundet Nationellt ResursCentrum för kvinnor

Svenska Riksföreningen av Delta Kappa Gamma
www.deltakappagamma.se

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
www.svekumeniskakvinnor.se/

Sveriges Kvinnliga Läkares Förening
https://slf.se/sveriges-kvinnliga-lakares-forening/

Swe Q - Sveriges Quinnoråd
www.sweq.se

Sverigeunionen av Sorotimistklubbar
www.soroptimistsweden.se

Föreningen Tealogerna
www.tealogerna.nu

UN Women Sverige (f d Svenska UNIFEM-kommittén)
www.unwomen.se

Varken Hora eller kuvad
www.varkenhoraellerkuvad.se

VSQL, VästSvenska Quinnors Lobby
www.vsql.se

Örebro Läns Kvinnolobby
www.t.lst.se/t/amnen/Jamstalldhet/orebro_lans_kvinnolobby

1,6 miljonerklubben
www.1.6miljonerklubben.comMyRight - svenska funktionshinderrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd
https://myright.se/RFSU:s sidor om sexualitet och funktionshinder
https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/sexualitet-och-funktionalitet2/

Offentliga organ, myndigheter - Sverige

Rättsinformation hos LAGRUMMET
http://www.lagrummet.se/rattsinformation/alla/

Diskrimineringsombudsamannen
http://www.do.se/ 
f.d
. Handikappombudsmannen http://www.ho.se/
Länk till Material på fd Handikappombudsmannens webbplats
f.d. Jämställdhetsombudsmannen http://www.jamombud.se/
Länk till Material på fd Jämställdhetsombudsmannens webbplats 
Länk till Publikationer på fd Ombudsmannen mot etnisk diskriminerings webbplats
Länk till Material på fd Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggnings webbplats

Regeringskansliet om jämställdhetsfrågor bland annat jämställdhetsenheten vid näringsdepartementet.
www.regeringen.se/sb/d/2593

Jämt och ständigt - en sammanfattning
http://www.regeringen.se/sb/d/257/a/20140

Jämt och ständigt Regeringens jämställdhetspolitik och handlingsplan för mandatperioden
http://www.regeringen.se/sb/d/269/a/2069

National Action Plan for Gender Equality
http://www.regeringen.se/sb/d/2025/a/20144

Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken
http://www.regeringen.se/sb/d/198/a/1478


Kvinnor, män och funktionshinder SOU 1998:138
http://www.regeringen.se/sb/d/403/a/23244

Lindqvists nia - nio vägar att utveckla bemötandet
http://www.regeringen.se/sb/d/402/a/22614

Kvinnofridsportalen Faktacentrum om våld mot kvinnor.
http://www.kvinnofrid.se/

När man slår mot det som gör ont - våld mot kvinnor med funktionshinder
http://www.regeringen.se/sb/d/468/a/2393

Forskning

Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitet
http://www.ub.gu.se/kvinn/


FN organisationer

FN:s hemsida om handikappfrågor och ad hoc kommitten om en handikappkonvention
http://www.un.org/esa/socdev/enable

Rapport från FNs expertmöte om funktionshindrade kvinnor, Wien augusti 1990
http://www.un.org/esa/socdev/enable/women/wwdsem0.htm

UN Enable: UN Global Programme on Disability : http://www.un.org/esa/socdev/enable/disabout.htm

CEDAW web page (Text of the Convention / History / States parties / Reservations / Country Reports)
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/index.html

Ett urval övriga internationella organisationer

Nettverk for kvinner med funksjonshemning, Norge
http://kvinnenettverk.net/

Danske Kvinder med Handicap
http://www.kvindermedhandicap.dk/

Europeiska handikappforumet/European Disability Forum
http://www.edf-feph.org/

American Autoimmune Related Diseases Association. Autoimmune diseases in women.
http://www.aarda.org/women.php

Interparlamentariska unionen har tagit fram statistik om kvinnor i världens parlament. Uppgifterna är från den 30 september 2004.
http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm

Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor
http://www.nsh.se/

Epostlistor för könsforskning
http://www.nikk.uio.no/oversikter/epostlister/

Nordiska kvinnohistorikermötet Åbo 12-14.6.2005
http://qhist2005.utu.fi/

Länkar på Disabilitynet´s hemsida om gender
http://www.disabilitynet.net/index.php?l=en&p=doc-gender

Disabled women on the web
http://www.disabilityhistory.org/dwa/

Informativ webbsida DISABILITYKENYA med särskilda sidor tema GENDER
http://www.disabilitykenya.org/gender.htm

Virtuellt museum om handikapphistoria/funktionshinder
http://www.museumofdisability.org/


Andra internationella organiationer

Council of Europe's web site dedicated to equality between women and men:
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/

Interparliamentary Union: women in politics:
http://www.ipu.org/iss-e/women.htm

Global Database of Quotas for Women (International Institute for Democracy and Electoral Assistance): http://www.quotaproject.org/index.cfm

Women’s Media on the iNet

Feminist Interactive Radio Endeavor:
http://www.fire.or.cr/indexeng.htm

International Women's Media Foundation:
http://www.iwmf.org/

International Women Tribune Center:
http://www.iwtc.org/

Les Pénélopes – monthly magazine in French, Spanish and English:
http://www.penelopes.org/

International Women's Media Foundation:
http://iwmf.org/about/

Global Media Monitoring Project:
http://www.whomakesthenews.org/

Swedish Mediacritical Network Allt är Möjligt (Everything is Possible):
http://www.alltarmojligt.se/Engelsk/starteng.htm

European Disability Forum
Email: janina
@edf-feph.org
Website: www.edf-feph.org

 

Uppdaterat 2021-12-02
Utskriftsvänlig sida
FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder • Munkforsplan 33, 123 47 FARSTA • Tel 076 - 098 58 84 • E-post: info@kvinnor-funktionshinder.se
Provided by Webforum