Hem
Kalender 2021
FQ-bloggen
Årsmöten
Årsmöte 2021
Årsmötesprotokoll 2008-2020
Nyheter
Tryckt / Utgivet
Kontakta oss
Om oss
Bli medlem
Projekt
Profilprodukter
Genomförda aktiviteter
Länksamling
Sök
Logga in

Årsmöten

Här nedan följer texten om årsmöte ur den reviderade stadgan antagen vid årsmötet i april 2019


§ 6   Motioner

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast nio veckor före årsmötet.

Stödmedlemmar har inte motionsrätt.

 

§ 7   Årsmöte

Ordinarie årsmöte, föreningens högsta beslutande organ, skall hållas före maj månads utgång.

Kallelse till årsmötet skall skickas senast sex veckor före. Föredragnings­lista och övriga handlingar, inklusive valberedningens förslag, skall sändas till samtliga medlemmar senast tre veckor före årsmötet.

Enskild medlem och organisationsmedlem har en röst vardera.

Röstning kan ske via fullmakt genom röstberättigat ombud. Ett ombud kan ha högst fem fullmakter från andra röstberättigade medlemmar. Styrelsen beslutar om tillvägagångssätt för röstning med fullmakt och informerar om detta i samband med utskick av handlingar till årsmötet. När en röstberättigad medlem vill rösta med fullmakt skall detta skrift­ligen anmälas i förväg till styrelsen enligt styrelsens anvisning.

Stödmedlem har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. Styrelsemed­lem har ej rösträtt vid fråga om ansvarsfrihet och vid val av revisor.

Beslut fattas med enkel majoritet.

Stadgeändring träder i kraft efter beslut av årsmötet med två tredjedels majoritet.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas

1      Årsmötets öppnande

2      Fastställande av röstlängd

3      Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

4      Fastställande av dagordning

5      Val av ordförande för mötet

6      Val av sekreterare för mötet

7      Val av två justerare samt två rösträknare

8      Behandling av årsberättelse

9      Behandling av balans- och resultaträkning

10    Revisorernas berättelse

11    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12    Behandling av motioner

13    Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår

14    Fastställande av ersättning till funktionärer

15    Övriga förslag från styrelsen

16    Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår

17    Eventuella förslag till stadgeändringar

18    Fastställande av antal styrelseledamöter

19    Val av styrelse

a)    ordförande

b)    kassör

c)    övriga ledamöter

20       Eventuella fyllnadsval

21       Val av två revisorer varav en skall vara auktoriserad

22       Val av en revisorssuppleant

23       Val av valberedning för ett år varav en ledamot som samman­kallande

24       Avslutning av årsmötet

 

§ 8   Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller minst hälften av medlem­marna så begär. Kallelse av vilken det skall framgå vilka ärenden som skall behandlas skall skickas senast fyra veckor före extra årsmöte. Eventuella handlingar skall sändas till samtliga medlemmar senast två veckor före extra årsmöte.

Uppdaterat 2019-11-27
Utskriftsvänlig sida
FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder • Munkforsplan 33, 123 47 FARSTA • Tel 076 - 098 58 84 • E-post: info@kvinnor-funktionshinder.se
Provided by Webforum